Slovenian and Croatian News

http://radio.ognjisce.si/sl/144/slovenija/11129/

Please click on the link above and hear the actual interview given in Slovenia for Slovenian radio.

Obisk Mladinskega godalnega orkestra iz Avstralije

Piše: Tone Gorjup

Objavljeno 05. 07. 2013, ob 13:25

Mladinski godalni orkester Melbourne, Marijino oznanjenje, Ljubjlana
Foto © Tone Gorjup
Audio posnetki:
Mary Ryan o Mladinskem godalnem orkestru
| Drugo |

V Sloveniji se mudi Mladinski godalni orkester iz Melbourna (Melbourne String Ensemble) v Avstraliji. K nam je med drugim prišel zaradi mojstrskih tečajev v Ljubljani in na Bledu. Nocoj ob 20. 30 bo v sklopu Festivala Bled nastopil v župnijski cerkvi Sv. Martina. Minulo sredo pa je imel koncert v cerkvi Marijinega oznanjenja, pri frančiškanih na Tromostovju.

Predsednica orkestra gospa Mary Ryan je po koncertu v frančiškanski cerkvi v pogovoru za Radio Ognjišče med drugim povedala: Naš orkester je godalni ansambel, ki ga sestavljajo dijaki srednje glasbene šole in glasbene akademije. Ustanovljen je bil leta 1985 v Melbournu, tako smo stari že osemindvajset let. Orkester ima vaje vsako soboto popoldne, nanje pa prihajajo mladi glasbeniki iz različnih glasbenih šol in univerz Melbourna, da bi se učili pod vodstvom Fintna Murphya. Na dve ali tri leta se odpravimo na gostovanje na tuje. Bili smo v Nemčiji, Aziji, Španiji, na Portugalskem, v Rusiji, na Švedskem, v Estoniji. Nismo pa še bili v Sloveniji; res je lepa ta dežela.

Mladinski godalni orkester iz Melbourna je prišel v Slovenijo, da spozna naše kraje, se predstavi ljubiteljem tovrstne glasbe ter obišče mojstrski tečaj na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani in na Bledu. Prvi koncert so imeli na ljubljanskem konservatoriju, drugega v cerkvi Marijinega oznanjenja. Nastopil pa bo še v sklopu Festivala Bled in v samostanu pri sestrah, kjer člani orkestra trenutno bivajo. Gospa Mary Ryan, ki je na koncertu pri frančiškanih v Ljubljani spregovorila v slovenščini, je spomnila, da prihajajo iz dežele, kjer živi precej Slovencev, ki ohranjajo stik s svojo staro domovino. Omenila je, da je ena izmed ministric sedanje vlade, Tanya Pliberšek, po rodu Slovenka. Slovenske korenine ima tudi nekdanji kapetan avstralske nogometne reprezentance Aurelio Vidmar …

Orkester na tokratni turneji pod vodstvom dirigenta Fintna Murphya izvaja dela Vivaldia, Piazzolla, Mendelsona … ter avstralskih skladateljev Sculthorpeja in Hopkinsa. Mladi glasbeniki poslušalce razvnemajo zlasti z avstralsko glasbo, v kateri je mogoče slišati šum oceana, galebe, pa tudi značilno melodiko avstralskih domorodcev in njihov “didžeridu”.

The google translation of the above text reads as follows-

Visit of the Youth String Orchestra from Australia

He writes: Tone Gorjup

Posted 05th 07th 2013 at 13:25

Youth String Orchestra Melbourne, Annunciation, Ljubjlana
Photo © Tone Gorjup
Audio clip:
Mary Ryan of Youth String Orchestra
| Other |

In Slovenia, the rush Youth String Orchestra, Melbourne (Melbourne String Ensemble) in Australia. To us, among others, came to give master classes in Ljubljana and Bled. Tonight at 20 30 will be in the Festival Bled performed in the parish church of Sv. Martina. Last Wednesday was a concert in the Church of the Annunciation, when the Franciscans at Three Bridges.

President Mrs. Mary Ryan orchestra’s concert at a Franciscan church in an interview with Radio Fireplace among other things: our orchestra string orchestra composed of students of secondary music schools and music academies. Established in 1985 in Melbourne, we are twenty-eight years old. The orchestra has the tutorials every Saturday afternoon, but to them coming young musicians from different music schools and universities of Melbourne, to learn under the guidance of Fintan Murphy. Every two or three years we travel abroad. We were in Germany, Asia, Spain, Portugal, Russia, Sweden, Estonia. We have not yet been in Slovenia, this really is a beautiful country.

Youth String Orchestra from Melbourne came to Slovenia to learn about our country, the present fans of this kind of music and visits the masterclass at the Conservatory of Music and Ballet Ljubljana and Bled. The first concert was held at the Conservatoire, and the other in the Church of the Annunciation. Occurred and will continue as part of the Festival of Bled and the sisters in the convent, where the orchestra members currently reside. Mrs. Mary Ryan, who was at the concert at a Franciscan in Ljubljana in the Slovenian spoke, she remembered that they come from a country where there is a sizeable Slovenes who keep in touch with their old homeland. She mentioned that one of the ministers of the current government, Tanya Plibersek, a native Slovenian. Slovenian roots is also a former captain of the Australian national football team Aurelio Vidmar …

Orchestra of the current tour under the baton of Fintan Murphy out of Vivaldie, Piazzolla, Mendelson … and Australian composers Sculthorpeja and Hopkins. Young musicians, listeners razvnemajo especially with Australian music, which can be heard noise ocean, seagulls, as well as the characteristic melodies of the Australian Aborigines and their “didgeridoo”.

Advertisements

Contact us at msejmse@hotmail.com

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s